Chúng tôi là ?

EMOS là mô hình Tập đoàn mẹ – con (Holdings), bao gồm các công ty con là các cơ sở kinh doanh và trung tâm lợi nhuận độc lập (P&L) còn công ty mẹ, EMOS, giữ vai trò hoạch định chiến lược, kiểm soát, đánh giá và quản trị các công ty con. Mô hình quản trị này nhằm phát huy tối đa sự phát triển của một hệ sinh thái đồng nhất, là nền tảng vững chắc phục vụ cho nhu cầu phát triển mở rộng thành Tập đoàn sau này.

Với tầm nhìn dài hạn, EMOS tập trung vào đầu tư các lĩnh vực: Giáo dục, giải trí, tài chính, công nghệ.